مشاهده مقاله

بی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستاره | Jun 7 2015, 3:07 PM | پرینت
فیلم آموزش تنظیمات شبکه
در این فیلم آموزشی ، تنظیمات ابتدایی و لازم برای شبکه ، توضیح و شرح داده شده است.این فیلم آموزشی سرنخی برای همکارانی که با این موضوع آشنایی ندارند ، خواهد بود.

دانلود