مشاهده مقاله

بی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستاره | Jun 7 2015, 3:10 PM | پرینت
فیلم شروع به کار با نرم افزار هفت نت
در این فیلم آموزشی ، نکات کلیدی و آغازین برای شروع به کار با نرم افزار هفت نت ، آموزش داده خواهد شد.دیدن این فیلم آموزشی به تمام همکاران محترم که حتی نرم افزار را ثبت کرده اند نیز ، توصیه می شود.

دانلود