مشاهده مقاله

بی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستاره | Jun 7 2015, 3:28 PM | پرینت
فیلم مجوز به پوشه نرم افزار و برطرف شدن خطای Can Not Create Cache.dll
در این فیلم آموزشی ، نحوه مجوز دادن به پوشه نرم افزار هفت نت ، برای اجرا شدن بدون مشکل در یوزرهای نوع Limit ، آموزش داده خواهد شد.
اگر شما نیز در سیستم کلاینت خود ، خطای Can Not Create Cache.dll را مرتب مشاهده می کنید ، می بایست طبق فیلم آموزشی ، تنظیمات لازم را انجام دهید.