مشاهده مقاله

بی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستاره | Jun 7 2015, 2:46 PM | پرینت
اجرای صحیح نرم افزار

برای اجرای صحیح نرم افزار هم در قسمت سرور و هم در قسمت کلاینت می بایست طبق راهنمای تصویری زیر عمل کنید تا برنامه مجوز لازم برای اجرا را داشته باشد

تصویر راهنما